Doc. dr Aleksandra Radosavljević

Obrazovanje

Diplomirala 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  1. godine položila International Basic Science Assesment test, International Council of Ophthalmology.
  2. godine položila specijalistički ispit iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti KCS.
  3. godine odbranila magistarski rad “Faktori rizika za nastanak senilne degeneracije makule” i 2016. doktorsku disertaciju “Ispitivanje učestalosti i karakteristika promena na očima kod bolesnika sa plućnom sarkoidozom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Od 2012. godine,
dr Aleksandra Radosavljević je radila kao klinički asistent na predmetu oftalmologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2014. učestvuje i na nastavi na engleskom jeziku na istom predmetu. 

Od 2019. godine je izabrana u zvanje docent.

Usavršavanja

Odeljenje za uveitise, Univerzitetske očne klinike u Tibingenu, Nemačka (2019, kod prof. Manfred Zierhut-a); 

Odeljenje za uveitise New York Presbyterian Hospital, New York, USA (2015); 

Salzburg Weill Cornell Seminars in Ophthalmology (2014); 

Moorfields Eye Hospital, London (2013); 

Univerzitetska oftalmološka Klinika Lajpcig (2011).

Radno iskustvo

Doc. dr Aleksandra Radosavljević je od 2006. zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Na Odeljenju za uveitise radi od 2010. godine, a od 2015. je načelnik tog odeljenja.

Uža specijalnost

Uže specijalnosti doc. dr Aleksandre Radosavljević su zapaljenja prednjeg i zadnjeg segmenta oka. 

Posebno se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesnika sa uveitisom i skleritisom, kako dece, tako i odraslih, kao i manifestacijama na oku kod pacijenata sa sistemskim autoimunim (reumatološke bolesti, zapaljenske bolesti creva, sarkoidoza i drugo) i infektivnim bolestima.

Doc dr Aleksandra Radosavljević je autor i koautor preko 40 stručnih radova u međunarodnim časopisima, 120 radova na inostranim i domaćim kongresima, 11 poglavlja u knjigama. 2018. godine učestvovala je u međunarodnom projektu “EyeCope studija” koji je ispitivao pacijente sa aktivnim, neinfektivnim, intermedijernim, posteriornim ili panuveitisom u specijalizovanim oftalmološkim kliničkim centrima.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

  • Internacionalno udruženje za inflamacije oka (IOIS), 
  • Evropsko udruženje specijalista za bolesti retine (Euretina), 
  • Evropsko udruženje za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS), 
  • Udruženje oftalmologa Srbije i Srpsko lekarsko društvo.

Doc dr Aleksandra Radosavljević  je i član Republičke stručne komisije za oftalmologiju.

Kontaktirajte lekara